MESLEK MENSUPLARINCA İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ İÇİN YAPILACAK ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SINIRI ARTTIRILDI

— 30.01.2017

27 Eylül 2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik’te Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idarî para cezalarının uygulanmasının usul ve esasları düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde,  meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırının Kurum Yönetim Kurulunca belirleneceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 16/01/2017 tarihli ve 71582837-206.05-E.297979 sayılı Yazısında,  ekonomik şartların değişmesi üzerine Yönetim Kurulunun almış olduğu 05/01/2017 tarihli, 2017/03 sayılı kararla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırının 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 7.500.000 TL’den, 10.000.000 TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı”konulu karar metni için tıklayınız…>>>

Saygılarımızla…